jump to content jump to mainnav

Global Growing Kampaň

Zaviněný hladomor v Africe?       

Zemědělství je základem každé společnosti, dokonce i té současně existující v Evropě. Zemědělci produkují zemědělské výrobky, které se prodávají na trzích a poté jsou buď dále zpracovávány či přímo konzumovány. V mnoha oblastech Afriky se však drobní zemědělci věnují převážně samozásobitelské (subsistenční) formě zemědělství: pěstují základní potraviny, které následně sami konzumují, tudíž na trzích neprodávají ani nezískávají nic. Tato forma zemědělství přináší v Africe znovu a znovu značné problémy. V posledním desetiletí se opakovaně objevovaly regionální hladomory. V létě 2011 nemělo více než 10 milionů lidí ve východní Africe dostatek potravin z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, v roce 2008 si mnoho lidí nemohlo dovolit potraviny, jejichž ceny před vypuknutím finanční krize prudce stoupaly.
 

Ovlivňující faktory

Důvody hladomoru v Africe jsou tak rozmanité, jako zemědělství samo. Po celá desetiletí zapříčiňují různé faktory postupné zhoršování samozásobování afrických (subsistenčních) zemědělců.
 

Dlouhodobé faktory

 • dlouhodobě nízké výnosy z půdy        
 • velký nárůst obyvatelstva   
 • nadměrné využívání půdy   
 • dopady změny klimatu    
 • nevyjasněné vlastnické a užívací nároky (klíčové slovo: Landgrabbing)   
 • konflikty týkající se užívání půdy pro produkci biopaliv
   

Krátkodobé faktory   

 • opakované regionální válečné konflikty   
 • regionálně kolísavé a tendenčně rostoucí ceny potravin    
 • období sucha a záplavy    

Za těchto předpokladů dochází opakovaně k potravinovým krizím, které postihují miliony chudých lidí i přes to, že celosvětová produkce potravin roste. Z důvodu příliš nízké produkce, chybějících tržních struktur pro potraviny a následně i nedostupných potravin jsou postižení lidé podporováni krátkodobou a nákladnou zahraniční pomocí.

Tato kampaň podporuje udržitelnou transformaci afrického zemědělství a umožňuje evropským partnerům nahlédnout do rozvoje sub-saharské Afriky. Projekty Global Growing v 9 zemích podporují tyto cíle:
 
Naše cíle:

 • poukázat na životní a pracovní podmínky zemědělců v sub-saharské Africe,
 • upozornit na problémy, výzvy a potenciál drobného zemědělství a diskutovat nové přístupy k rozvoji,
 • směřovat poznatky o africkém zemědělství novým skupinám jako jsou například mladí evropští zemědělci,
 • iniciovat a udržovat dialog mezi různými zájmovými skupinami z oblasti zemědělství, businessu, politiky atd. s cílem posílit africké zemědělství.

 
Jak dosáhneme těchto cílů...

 • organizováním panelových diskusí na témata, jakými jsou: inovace v africkém zemědělství, udržitelné ekologické zemědělství, zemědělské value chain a agribusiness, Společná zemědělská politika (CAP), bezpečnost potravin, dopady klimatických změn, apod.,
 • sdílením informací o zemědělství sub-saharské Afriky, fotogaleriemi, novinovými články, oznámeními o připravovaných akcích a spoustě dalších informací na webových stránkách Global Growing,
 • publikováním přehledů s příspěvky agro-expertů a případových studií týkající se zemědělství Keni, Demokratické Republiky Kongo a Etiopie,
 • nabídkou vzdělávacích workshopů pro studenty a mladé zemědělce.

 

Global Growing je spolufinancován Evropskou komisí a implementován rozvojovými organizacemi v 9 zemích Evropy.