jump to content jump to mainnav

Global Growing Kampaň

Doma vyprodukované africké hladomory?

Poľnohospodárstvo je chrbticou každej spoločnosti postavenej na deľbe práce tak, ako je to  dodnes v Európe. Poľnohospodári vyprodukujú poľnohospodárske produkty, ktoré ďalej predávajú na trhoch, aby mohli byť následne ďalej spracovávané alebo priamo spotrebované. V mnohých oblastiach Afriky pôsobia najmä drobní farmári. Základné potraviny pestujú najmä pre vlastnú spotrebu, takže na trhoch už nie sú ani predávané, či ponúkané. Táto forma poľnohospodárstva však naráža v Afrike neustále na svoje limity. V poslednom desaťročí opakovane prepukol regionálny hladomor. V lete roku 2011 bolo vo východnej Afrike viac ako 10 miliónov ľudí vzhľadom k dlhšiemu obdobiu sucha bez prístupu k základným potravinám. Od roku 2008 rastie v celej Afrike počet ľudí, ktorí si z dôvodu rýchlo rastúcich cien  pred vypuknutím finančnej krízy prakticky nemôžu dovoliť kupovať potraviny.
 

Ovplyvňujúce faktory

Dôvody týchto hladomorov v Afrike, sú tak komplexné, ako sama problematika poľnohospodárstva v tejto oblasti. Zvlášť posledné desaťročia priniesli faktory, ktoré postupne zhoršujú sebestačnosť afrických farmárov.

 
Dlhodobo ovplyvňujúce faktory

 • pokračujúce nízke výnosy plodín, nízka úroda
 • rýchly rast počtu obyvateľov
 • nadmerné využívanie pôdy
 • dôsledky zmeny klímy
 • nevyriešené vlastníctvo pôdy, nároky na jej využívanie a zábery pôdy (tzv. „Land grabbing“)
 • konflikty o využitie pôdy na produkciu plodín na biopalivá

 
Krátkodobo ovplyvňujúce
faktory

 • opakujúce sa regionálne vojenské konflikty
 • rastúci trend cien potravín
 • suchá a záplavy

Za týchto podmienok dochádza aj napriek nárastu globálnej produkcie potravín opätovne k potravinovým krízam, ktoré postihujú najmä milióny chudobných. Aj

vzhľadom k stále nižšej  úrode plodín určených pre domácu spotrebu, nedostatočnej štruktúre potravinových trhov, či stále sa zvyšujúcim cenám základných potravín sú milióny postihnutých odkázaní najmä na medzinárodnú pomoc humanitárnych a rozvojových organizácii.

 
Global Growing

Táto diskusia sa uskutočňuje v rámci projektu The Global Growing Campaign, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie občanov Európskej únie o problematike poľnohospodárstva v subsaharskej Afrike.

Kampaň Global Growing podporuje udržateľnú transformáciu afrického poľnohospodárstva

tým, že prináša najnovšie pohľady na túto situáciu  do Európy a to pomocou internetovej stránky, podporou vytvárania partnerstiev s africkými organizáciami, vydávaním prípadových štúdií, výstavou fotografií, vzdelávacími seminármi a pod.

Na Slovensku sa kampaň uskutočňuje najmä prostredníctvom diskusií s odbornou a laickou verejnosťou. Hlavné témy diskusií sú: inovácie v africkom poľnohospodárstve, udržateľné organické farmárčenie, agro biznis, Spoločná poľnohospodárska politika (Common Agricultural Policy - CAP), potravinová bezpečnosť, dopad klimatických zmien a pod.

 
Ciele projektu

 • Priblížiť prácu a každodenný život afrických farmárov a farmáriek.
 • Umožniť diskusiu o problémoch a výzvach poľnohospodárskej činnosti drobných roľníkov a ich potenciálnych možnostiach rozvoja.
 • Umožniť mladým európskym poľnohospodárom nahliadnuť do problematiky ich afrických kolegov.
 • Podnietiť dialóg medzi poľnohospodárstvom, vedou a výskumom (študentmi a vedeckými pracovníkmi), podnikateľmi, ale aj politikmi na túto tému.

 
Partneri

Projekt Global Growing je spolufinancovaný Európskou komisiou a organizáciami z deviatich európskych krajín: ICU (Taliansko), ICEP (Rakúsko), ONAYn(Španielsko), Pro-Akademia (Poľsko), ARS (Česká republika), Sila rozvoja (Slovensko), HID (Maďarsko), KOPIN (Malta).